Sphere Logo
backZpět na aktuality

Změny v rozdělování zisku obchodních společností po novele

user avatar
Vít Šilhavý1. 12. 2020 - 6 minut čtení
thumbnail

Dne 1. 1. 2021 vejde v účinnost velká novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), zveřejněná ve sbírce zákonů pod č. 33/2020. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu, která do stávající právní úpravy vnáší značné změny. Mezi tyto změny patří rovněž změna pravidel v oblasti vyplácení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti.

1. Novinky podmínek podílu na zisku a povinnost jeho vrácení v případě pro porušení zákonných podmínek pro jeho vyplacení

K výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích může obchodní korporace přistoupit pouze v případě, že jsou splněny zákonné podmínky pro jejich vyplacení. Základní podmínkou je, že zisk nebo jiné vlastní zdroje je možné rozdělit pouze na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Vedle toho musí být splněna řadu testů zajišťujících, že rozdělením zisku nebo jiných vlastních zdrojů nedojde k narušení ekonomické stability obchodní korporace (vizte níže).

Současně právní úprava stanoví, že v případě, kdy podmínky pro vyplacení podílu na zisku nejsou splněny, nemusí společník společnosti již jednou vyplacený podíl na zisku vrátit, pokud byl v dobré víře, že podmínky byly splněny. V případě pochybností se přitom dobrá víra společníka předpokládá.

Od této konstrukce ZOK po novele upouští a v případě, že nebudou splněny podmínky pro vyplacení podílu na zisku společnosti a přesto k takovému vyplacení dojde, bude mít společník povinnost tento podíl na zisku vrátit, bez dalšího. Výjimku budou představovat akciové společnosti, u kterých bude nadále platit pravidlo, že akcionář, který byl v dobré víře, že podmínky pro výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích byly splněny, nebude muset podíl na zisku nebo jiných zdrojích vrátit.

2. Zpřísnění testů, které musí obchodní korporace provést před rozhodnutím o vyplacení podílu na zisku

A) Bilanční test

Další změnou v souvislosti s podílem na zisku je zpřísnění a sjednocení tzv. bilančních testů. Bilančním testem se podle několika finančních ukazatelů (výsledek hospodaření, zisk a ztráta z minulých let, fondy tvořené společností atp.) určuje maximální částka způsobilá k rozdělení jako podíl na zisku. Působí tedy jako záruka toho, že společnost nevyplatí více, než si může reálně dovolit. Do této maximální částky k vyplacení se nově nebudou započítávat všechny fondy tvořené ze zisku, ale již jen ty z nich, které společnost může volně použít.

Současně se nově do bilančního testu budou započítávat náklady na vývoj, budou-li vykazovány v aktivech rozvahy. Nově tak kapitálová společnost nebo družstvo nebudou moci rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud nebude částka k rozdělení alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj, a to pod sankcí nicotnosti.

Bilanční test bude současně rozšířen vedle společností s ručením omezeným a akciových společností rovněž na družstva.

B) Test vlastního kapitálu

Vedle bilančního testu budou muset nově všechny kapitálové společnosti a družstva před rozhodnutím o rozdělení zisku aplikovat tzv. test vlastního kapitálu, který byl dosud vyžadován pouze u akciových společností. Tento test zajišťuje jednak finanční stabilitu a dále přesnější vypovídající hodnotu údaje o základním kapitálu. Zisk ani jiné vlastní zdroje společnosti tak nebude možné rozdělit, pokud by vlastní kapitál klesl pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, se kterými není obchodní korporace oprávněna disponovat, či pokud by byl vlastní kapitál po takovém rozdělení dokonce záporný, a to opět pod sankcí nicotnosti.

C) Test insolvence

Nadále zůstává v platnosti test insolvence, tedy pravidlo, že obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na zisku nebo (nově) jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek, opět by rozhodnutí v rozporu s tímto pravidlem bylo stiženo sankcí nicotnosti.

V případě, že zisk nebo jiné vlastní zdroje nebudou obchodní korporací vyplaceny do konce účetního období, budou převedeny na účet nerozděleného zisku minulých let. Může tedy nastat situace, kdy např. valná hromada společnosti rozhodne o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, ale statutární orgán po provedení testu insolvence odmítne tento zisk nebo jiné vlastní zdroje vyplatit. V takovém případě lze vyčkat, jestli se zlepší hospodářská situace společnosti a podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích bude možné vyplatit později, a to až do konce účetního období. Nebude-li podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojů do konce účetního období vyplacen, nárok na jejich vyplacení zaniká a tyto budou převedeny na účet nerozděleného zisku minulých let.

Tímto postupem se tak může stát, že se jiné vlastní zdroje účetně transformují na zisk prostřednictvím účetní operace, což může v praxi působit obchodním společnostem komplikace.

Novela přináší nové pravidlo zákazu (až na zákonem stanovené výjimky) poskytování bezúplatných plnění společníkům, nebo osobám jim blízkým. Cílem této úpravy je zabránit obcházení pravidel pro výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích tzv. zastřeným, nebo skrytým výplatám na zisku.

3. Změna lhůty pro vyplacení podílu na zisku

Novela dále reaguje na judikatorní vývoj ve vztahu k délce použitelnosti řádné či mimořádné účetní závěrky pro rozdělení podílu na zisku, kdy nadále bude výslovně uvedeno, že zisk bude možné na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky rozdělit až do konce účetního období následujícího po účetním období, za nějž byla účetní závěrka sestavena.

4. Rozšíření úpravy zálohy na podíl na zisku

Úprava záloh na podíl na zisku se dočká rozšíření. V první řadě je nutné podotknout, že novela (na rozdíl od úpravy výplaty podílu na zisku, který je nově výslovně rozšířen i o jiné vlastní zdroje), neumožňuje vyplatit zálohy na jiné vlastní zdroje, a to s odůvodněním zákonodárce, že zálohování jiných vlastních zdrojů postrádá jakékoliv opodstatnění. K tomu uvádíme, že do definice zisku spadají i prostředky na účtu nerozděleného zisku minulých let. Nedojde-li tedy z důvodu testu insolvence k vyplacení jiných vlastních zdrojů do konce účetního období a tyto budou převedeny (transformovány) na účet nerozděleného zisku minulých let, máme za to, že v dalším účetním období už bude možné na jejich výplatu zálohu poskytnout.

Dále bude nově postaveno najisto, do kdy má být záloha na podíl na zisku vrácena, pokud obchodní korporace nerozhodne o rozdělení zisku za příslušné účetní období. V takovém případě novela stanoví, že k vrácení zálohy na podíl na zisku má dojít do tří měsíců ode dne, kdy měla být schválena příslušná účetní závěrka. Pokud v této době nejvyšší orgán obchodní korporace nerozhodne o rozdělení zisku, který by bylo možné na poskytnutou zálohu započíst, bude společník povinen zálohu v plné výši společnosti vrátit. Toto pravidlo bude zřejmě možné vztáhnout i na vypořádání případného rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší rozděleného zisku.

5. Shrnutí

Novela ZOK přináší řadu změn v oblasti vyplácení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích. Zpřísňuje podmínky pro jejich vyplacení a precizuje pravidla pro jejich vrácení v případě porušení podmínek pro jejich vyplacení. Novela rovněž rozšiřuje úpravu pro zálohy na podíl na zisku.

Jste statutárním orgánem obchodní korporace a nevíte, jaká pravidla musí pro vyplácení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích aplikovat? Nebo jste společníky obchodní korporace a potřebujete poradit ohledně Vašich práv na výplatu podílu na zisku jiných vlastních, či naopak nevíte, kdy budete povinni jednou již vyplacený podíl na zisku anebo jiných vlastních zdrojích vrátit? Ozvěte se nám a my Vám v těchto i dalších souvisejících otázkách rádi poradíme.